Bình chọn cho các dự án cuối khóa đặc sắc lớp CS 002

Đăng ký và xem trực tiếp Demo Day qua
Youtube hoặc Facebook.

Để có thể xem được các bài viết, bạn hãy Đăng ký tài khoản hoặc Đăng nhập tại đây.